Om vandværket

Gøttrup-Klim Enges Vandværk har 324 målere fordelt på 303 forbrugere, sælger årligt ca. 150 000 m3 som vi indvinder fra 7 boringer beliggende i skoven ved Klim Bjerg, vandet bliver ført igennem 2 sandfiltre inden det når vores lagetank, der kan rumme ca. 400 m3. Vi har en indvindingstilladelse til 180 000m3.

Der tages årligt ca. 8 vandprøver af vores analyseinstitut, pt. Eurofins.

Vi forsyner et kæmpe område, fra Grønnestrand mod nordøst til Vejlerne mod sydvest. Se hele forsyningsområdet her.


Værkets historie

Gøttrup Klim Enges Vandværk blev oprettet som en direkte følge af de store afvandinger i Sløjhaven og Bøshave, som sænkede vandstanden i mange brønde i området. En kreds af lodsejere tog initiativ til oprettelse af et udvalg for at undersøge mulighederne for at etablere et vandværk og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling på Fjerritslev Kro den 3. maj 1966.

Der var mødt ca. 40 lodsejere ud af 75 som havde tilmeldt sig og værket fik navnet:

“A/S Gøttrup Klim Enges Vandværk”

Hele anlæget var budgetteret til at koste 360 000 kr. og staten gav et tilskud på 150 000 kr. som erstatning efter afvandingen; vandværket skulle altså selv udrede 210 000 kr. eller 2 800 kr. pr. tilmelding. Den månedlige bidrag blev fastsat til 29 kr. pr lodsejer.

Der var dengang planer om et større sommerhus-område ved Klim og Thorup Strand som man også regnede med at skulle levere vand til, derfor blev placeringen på Klim Bjerg, der skulle så etableres en trykforøger før Gøttrup Holme.

Til bestyrelsen valgtes: Thorvald Kirk (formand), Poul Nielsen (næstformand), Aksel Bislev (kasserer), Martin Larsen og Jens Klit, suppleanter Henning Jensen og Agner Styrbæk, revisorer Møller Nørgaard og Hartvig Degn.

Der blev efterfølgende foretaget en prøveboring på Klim Bjerg, som gav et tilfredsstillende resultat og den 8. september afholdtes der licitation på Fjerritslev Kro, hvor billigste tilbud var på ca. 200 000 kr. for at etablere den ca. 27 km. lange hovedledning som skulle til. Man regnede da med at være i drift inden jul 1966.

Gravearbejdet blev indledt den 14. oktober, og der var da tilmeldt yderligere 10-12 lodsejere. På grund af frost, sne og store vandmængder over vinteren blev ledningsarbejdet en del forsinket, men i april/maj 1967 satte man tryk på rørene, dog var vandværks-bygningen først klar til brug i august. Der var da tilmeldt 34 nye forbrugere ved Klim og Kollerup Strand, og man skulle så i gang med at etablere en ny hovedledning derned.

Den første ordinære generalforsamling blev afholdt på Fjerritslev Kro den 4. juni 1968, da var der 92 forbrugere og ca. 40 km. ledning. Og den gennemsnitlige anlægsudgift var derfor løbet op i 5 400 kr. pr. forbruger. Af sommerhusområder var det kun Møllebosletten der var tilmeldt; det ville blive tilsluttet om et par uger. Der vedtoges bl.a. at

”svømmekop i fremtiden skal være obligatorisk ved kreaturvanding på markerne”!!